Ekosistem
Notranjost kraške jame, s podzemnim jezerom in stalagmiti ter drugimi kraškimi pojavi.

Kaj je kraška voda?

Kras je kamnito področje. Na njegovo oblikovanje vpliva voda, ki se na krasu pretaka pod površjem. Zaradi tektonskega delovanja so kraške karbonatne kamnine prepredene z razpokami, po katerih odteka padavinska voda in se zbira na neprepustnih nižjih plasteh. CO2, raztopljen v padavinah, raztaplja apnenec in oblikuje značilne kraške pojave. Kraške reke imajo zaradi preperelosti kamnin prekinjen površinski tok, zato govorimo o ponikalnicah. Na površju krasa je značilno pomanjkanje vode, medtem ko pod njim poteka živahno omrežje rek in jezer. Kraška voda je pomemben vir pitne vode. Na kraških poljih, uvalah in pod strmimi alpskimi stenami prihaja kraška voda na površje. Predvsem za kraška polja so značilne pogoste poplave. Sistemi ponorov in izvirov kraške vode zaradi dviga piezometrične ravni (tj. višine vodne gladine v povezanih kraških votlinah) omogočajo nastanek sezonskih jezer ob povečanih zalogah vode. Največje presihajoče jezero v Sloveniji je Cerkniško jezero.